KURSPLAN
Åldrande och hälsa, 7,5 högskolepoäng
Aging and Health, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2021
Kurskod: HÅHR26
Fastställd av: Utbildningsrådet 2015-02-16
Reviderad av: Utbildningsrådet 2019-09-17
Gäller fr.o.m.: 2020-08-31
Version: 5
Diarienummer: Institutet för gerontologi
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Gerontologi, Oral hälsovetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- definitioner av hälsa med särskild fokus på äldres hälsa
- äldres psykologiska, fysiologiska och sociala hälsa och ohälsa
- åldrandets epidemiologi
- metoder vid studier av äldres hälsa
- hälsopromotion och prevention bland äldre
- etnicitet och hälsa
- skillnader och likheter i hälsa mellan olika grupper

Undervisningsformer

Kursen ges som webbaserad distanskurs via lärplattform i form av föreläsningar och gruppuppgifter.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidat- eller yrkesexamen omfattande 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande från en grundutbildning inom vårdvetenskap, medicin, socialt arbete, psykologi avseende vuxna, rehabilitering eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuella, skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i gruppdiskussioner.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Gruppdiskussion0,5 hpU/G
Individuell inlämningsuppgift och gruppdiskussion, I1,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Individuell inlämningsuppgift och gruppdiskussion, II1,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Individuell inlämningsuppgift4 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Victor, C. R. (2010). Ageing, Health and Care. Bristol: The Policy Press.

World Health Organization. (2015). World Report On Ageing. Luxembourg: WHO Press.

Ytterligare litteratur tillkommer i form av vetenskapliga artiklar och rapporter.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.