KURSPLAN
Occupational Therapy, Theory I, 7,5 högskolepoäng
Occupational Therapy, Theory I, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HA1R26
Fastställd av: Utbildningsrådet 2015-02-16
Reviderad av: Utbildningsrådet 2019-01-29
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 3
Diarienummer: Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Upon completion of the course the student will be able to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- action theory
- health theories
- occupational therapy and occupational science theories, models and frames of reference
- theory development

Undervisningsformer

The course is implemented through a web-based distance course and consists of online lectures and seminars.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i arbetsterapi eller arbetsterapeutexamen, 180 hp, eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination of the course is based on assignments in student pairs, seminars and an individually written reflection report.

An assistant professor serves as examiner for the course.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F