KURSPLAN
Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor, 10,5 högskolepoäng
Occupational Therapy, Clinical Placement with focus on Role Emergent Placement, 10.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HAAN11
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-03-17
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Delkurs: Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor, 7,5 hpDelkurs: Professionella perspektiv i samverkan, 3 hp

Färdighet och förmåga

Delkurs: Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor, 7,5 hpDelkurs: Professionella perspektiv i samverkan, 3 hp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Delkurs: Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor, 7,5 hpDelkurs: Professionella perspektiv i samverkan, 3 hp

Innehåll

Delkurs: Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor, 7,5 hp
- arbetsterapeutiska metoder och strategier på nya arenor
- entreprenöriellt förhållningsätt inom arbetsterapi
- samverkan med olika aktörer
- professionellt förhållningssätt
Delkurs: Professionella perspektiv i samverkan, 3 hp
- teamteori
- kommunikation
- evidensbaserad verksamhet

Undervisningsformer

Delkurs: Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor, 7,5 hp
Kursen genomförs i form av verksamhetsförlagda studier under handledning av lärare på arbetsterapeutprogrammet inom verksamhet i behov av arbetsterapi. Kursen inleds med en dag på campus och avslutas med seminarium på campus. Handledningstillfällen och seminarium genomförs via webbplattform.

Delkurs: Professionella perspektiv i samverkan, 3 hp
Kursen genomförs i form av att studenten gör praktik där den egna professionella kompetensen ska synliggöras i samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I processen tillämpas kunskaper inom teamteori, kommunikation och metoder i avsikt att uppnå en evidensbaserad verksamhet.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp och 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp (eller motsvarande kunskaper). Delkursen Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp i kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp samt kurserna Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp ska vara avslutade. Kursen Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp ska vara avslutad för att få påbörja delkursen: Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor, 7,5 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en skriftlig inlämningsuppgift där delar redovisas muntligt vid ett seminarium samt bedömningsunderlag från verksamhetsförlagd utbildning. Dessutom krävs deltagande vid seminarier.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor: Skriftlig inlämningsuppgift, muntlig redovisning och bedömning6 hpA/B/C/D/E/FX/F
Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor: Seminarier1,5 hpU/G
Professionella perspektiv i samverkan: Seminarium, bedömningsunderlag från verksamhet och skriftlig portfolio3 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Delkurs: Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor, 7,5 hp
Kräver obligatorisk närvaro om minst 30 timmar per vecka.
Delkurs: Professionella perspektiv i samverkan, 3 hp
Kräver heltids obligatorisk närvaro på VFU-platsen.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU-placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Litteratur väljs i utifrån valt praktikområde, ca 500 sid.

Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.