KURSPLAN
Arbetsterapi, examensarbete, 15 högskolepoäng
Occupational Therapy, Thesis, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HAEP11
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-04-03
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2E
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- forskningsetiska principer
- fördjupning inom valt ämnesområde
- försvar och opposition av examensarbeten
- kvantitativa och/eller kvalitativa metoder alt. metod vid litteraturstudier

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av handledning, såväl i grupp som individuellt, och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp (eller motsvarande kunskaper). Kursen Vetenskaplig metod, 7,5 hp ska vara avslutad.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en parvis genomförd skriftlig och muntlig presentation av examensarbete samt försvar och opponentskap. I samråd med examinator kan examensarbetet genomföras individuellt. I examinationen ingår också en individuell skriftlig självvärdering och reflektion över egen insats och egen utveckling av ett vetenskapligt arbetssätt samt informationsutbyte på vetenskaplig nivå.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuellt arbete15 hpA/B/C/D/E/FX/F
Självvärdering och reflektionsuppgift0 hpU/G
Handledningstillfällen och examinationsseminarier0 hpU/G

Övrigt

Obligatorisk närvaro vid handledningstillfällen samt vid tre examinationsseminarier förutom det egna.

Kurslitteratur

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Björk, J. (2011). Praktisk statistik för medicin och hälsa. Solna: Liber.

Höglund Nielsen, B., & Granskär, M. (Red.). (2017). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad från http://www.vr.se.

Relevant litteratur utifrån valt ämnesområde och vetenskaplig metod omfattande ca 2000 sidor väljs i samråd med handledare.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.