KURSPLAN
Arbetsterapi, examensarbete I, 15 högskolepoäng
Occupational Therapy, Thesis I, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HAET27
Fastställd av: Utbildningschef 2016-03-18
Gäller fr.o.m.: 2017-01-23
Version: 1
Diarienummer: 2016/1316 (313) Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: A1E
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- kvantitativa och/eller kvalitativa metoder alt. metoder för litteraturstudier
- forskningsetiska principer
- försvar och opposition av examensarbeten

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av en webbaserad distanskurs med två campusförlagda kursträffar, introduktion och examination. Genomförande innebär självständigt arbete under handledning samt diskussion och seminarier via webbplattform.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskapsmetodik, 15 hp och 15 hp inom huvudområdet arbetsterapi (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examinationen är baserad på ett individuellt genomfört skriftligt manuskript till vetenskaplig artikel, muntlig presentation av detsamma samt genomförd opposition på en kurskamrats artikelunderlag. I samråd med examinator kan examensarbetet genomföras parvis. I examina-tionen ingår också en individuell skriftlig självvärdering och reflektion över egen insats och egen utveckling av ett vetenskapligt arbetssätt samt informationsutbyte på vetenskaplig nivå.

Kursen examineras av docent.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination15 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser:
Obligatorisk närvaro krävs vid kursintroduktion och examinationsseminarium.

Kurslitteratur

Relevant litteratur utifrån valt ämnesområde och vetenskaplig metod omfattande ca 2000 sidor. Litteraturen väljs i samråd med handledare.