KURSPLAN
Vetenskaplig grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Scientific Course, Inroduction to Research, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HANB11
Fastställd av: Ordförande 2011-05-11
Reviderad av: Utbildningschef 2020-11-06
Gäller fr.o.m.: 2021-05-10
Version: 5
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap, Oral hälsovetenskap, Radiografi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan kunna;

Delkurs 1. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 4,5 högskolepoäng

Kunskap och förståelse kunnaFärdighet och förmåga kunnaDelkurs 2. Statistik, 3 poäng

Kunskap och förståelse kunnaFärdighet och förmåga kunna

Innehåll

Delkurs 1. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 4,5 högskolepoäng

- kunskapsbegreppet
- kunskapens framväxt utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt; positivistiska respektive hermeneutiska förhållningssätt
- forskningsetik
- evidensbegreppet
- informationssökning
- den kvantitativa och kvalitativa forskningsprocessens olika steg
- kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder och databearbetningssätt
- rapportskrivning
- granskning av vetenskapliga rapporter

Delkurs 2. Statistik, 3 högskolepoäng

- statistiska grundbegrepp
- beskrivande statistik, såsom tabeller och grafisk framställning, genomsnittsvärden och spridningsmått samt statistiska beräkningar.

Undervisningsformer

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, studiegruppsaktiviteter och seminarier.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter såväl individuellt som i grupp.

Kursen examineras av adjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen3 hpA/B/C/D/E/FX/F
Statistik – inlämningsuppgifter (individuella)3 hpU/G
Artikelseminarium0,5 hpU/G
Inlämningsuppgift (enkätuppgift; grupparbete)1 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser

Obligatorisk närvaro vid gruppaktiviteter och seminarier.

Kurslitteratur

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskapen. Lund: Studentlitteratur.

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur.

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber förlag.

Vetenskapsrådet. (2015). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. [hämtad 2015-11-11] http://www.codex.vr.se.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.