KURSPLAN
Att åldras med omsorg, 7,5 högskolepoäng
Ageing in a Context of Care, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HAOG17
Fastställd av: Utbildningschef 2015-10-20
Reviderad av: Avdelningschef 2021-01-07
Gäller fr.o.m.: 2021-04-05
Version: 2
Diarienummer: Institutet för gerontologi
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Gerontologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

Ur ett biopsykosocialt perspektiv behandlas följande områden:
- äldreomsorgens organisation och historik
- etik och bemötande
- våld mot äldre
- nutrition, oral hälsa, fall, trycksår, urinvägar och mag- tarmfunktion
- aktivitetens betydelse
- vård i livets slutskede för den äldre personen

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av distanskurs via nätet med föreläsningar och gruppdiskussioner.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av skriftlig gruppuppgift, skriftlig individuell inlämningsuppgift samt gruppdiskussioner.
Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Ernsth Bravell, M., & Östlund, L. (Red.). (2020). Äldre och åldrande. Grundbok i gerontologi. Gleerups Utbildning.

Harnett, T., Jönson, H., & Wästerfors, D. (2012). Makt och vanmakt på äldreboenden. Studentlitteratur.

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Studentlitteratur.

Socialstyrelsen. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativvård. Vägledning, rekommendationer och indikatorer. Stöd för styrning och ledning. Tillgänglig via
http:www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4

Strang, P. (2012). Palliativ vård inom äldreomsorgen//. Lund: Vårdförlaget.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.