KURSPLAN
Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning, 6 högskolepoäng
Occupational Therapy, Clinical Placement, 6 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HAVN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-04-03
Reviderad av: Utbildningschef 2018-12-18
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 2
Diarienummer: Department of Rehabiliation
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- arbetsterapeutiska modeller, angreppssätt och teorier med fokus på förändring av individens aktivitet och delaktighet
- datainsamlingsmetoder och instrument
- dokumentation
- etik
- målformulering
- värdering av egen kunskap och behov av utveckling personligt och professionellt

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av verksamhetsförlagda studier under handledning av arbetsterapeut.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp (eller motsvarande kunskaper). Delkurs Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp i kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, ska vara avslutad.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av deltagande i seminarier, bedömningsunderlag från handledare samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Bedömningsunderlag från handledare och en individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarier1 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Kursen kräver obligatorisk närvaro om 36 timmar per vecka inom verksamhetsförlagd utbildning.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier

Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2014). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur.

Fisher, A. (2009). Occupational therapy intervention process model: A model for planning and implementing top-down, client-centered and occupation-based interventions. Fort Collins, CO: Three Star Press.

Sveriges Arbetsterapeuter. (2016). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.

Townsend, E.A. & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation. Ottawa, Ontario: CAOT Publications ACE.

World Health Organization (2013). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva: Retrived from http://www.who/int/eng.

Ytterligare litteratur om 500 sidor väljs i samråd med lärare och handledare utifrån valt praktikområde.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.