KURSPLAN
Biokemi, I, 7,5 högskolepoäng
Biochemistry, I, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HB1K16
Fastställd av: Utbildningsrådet 2015-11-09
Reviderad av: Utbildningschef 2017-04-04
Gäller fr.o.m.: 2018-01-22
Version: 2
Diarienummer: 2017/1638 (313) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området
Ämnesgrupp: KE1
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- proteiner
- enzymer och enzymreaktioner
- membrankanaler
- basal metabolism
- enzymkinetik
- biomedicinsk laboration

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och laboration.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Kemi, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, laboration och laborationsrapport.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination6,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Laboration och laborationsredovisning1 hpU/G/VG

Kurslitteratur

Berg, J.M., Tymoczko, J.L., & Gatto, G.J. (2015). Biochemistry. New York: Freeman and Co.

Slätt, J., & Janosik, T. (2012). Laboratoriesäkerhet: en grundläggande handbok för kemilaboratoriet. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplagan av litteraturen skall användas.