KURSPLAN
Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg, 7,5 högskolepoäng
Coaching Health and Social Care Improvements, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2021
Kurskod: HCKG10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-05-14
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1
Diarienummer: Jönköping Academy
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: FH1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- drivkrafter för förbättring
- coaching
- förbättringsarbete
- förbättringsverktyg och kvalitetsregister
- micro-, meso-, och makrosystem
- motivationshöjande verktyg

Undervisningsformer

Kursen tillämpar blandad lärform (blended learning), där självstudier och praktisk tillämpning kombineras med campusträffar och webbaserade moment.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt minst två års yrkeserfarenhet inom hälso- och välfärdsorganisationer.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i diskussionsseminarium via lärplattform samt vid seminarier på campus, en individuell inlämningsuppgift i form av en rapport och coachseminarium, samt en reflektionsuppgift.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Kurslitteratur

Bond, C. & Seneque, M. (2013). Conceptualizing coaching as an approach to management and organizational development. Journal of Management Development, 32(1);57-72.

Brown, S W. & Grant, A.M. (2010). 'From GROW to GROUP: theoretical issues and a practical model for group coaching in organisations, Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 3(1);30-45.

Gjerde, S. (2015). Coaching vad varför hur. Lund: Studentlitteratur.

Godfrey, M.M., Andersson-Gäre, B., Nelson, E.C., Nilsson M., & Ahlström G. (2014). Coaching interprofessional health care improvement teams: the coachee, the coach and the leader perspectives. Journal of Nursing Management, 22(4) DOI: 10.1111/jonm.12068.

Grant, AM., & O’ Connor, SA. (2010). The differential effects of solution-focused and problem-focused coaching questions: a pilot study with implications for practice. Industrial and Commercial Training, 42(2);102-11.

Lätt, C. (2009). Att coacha grupper. Fokusera på gruppens positiva krafter. Malmö: Liber. Finns även som E-bok.

Norman, A.C., Fritzén, L. & Andersson-Gäre B. (2015) Pedagogical approaches in quality improvement coaching in healthcare: a Swedish case study of how improvement coaches approach learning in a contemporary healthcare system. Nordstep. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Volume 2015, 2015 - Issue 3.

Peters, J. & Carr, C.(2013). Team effectiveness and team coaching literature review, Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 6(2);116-136.

Vackerberg N., Sund Levander M., & Thor J. (2016). What Is Best for Esther? Building Improvement Coaching Capacity with and for Users in Health and Social Care - A Case Study. Quality Management in Health Care, 25(1);53-60.

Ytterligare litteratur tillkommer utifrån valt område.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.