KURSPLAN
Crisis Leadership in Social Work, 7,5 högskolepoäng
Crisis Leadership in Social Work, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HCLS28
Fastställd av: Utbildningschef 2019-12-18
Gäller fr.o.m.: 2020-03-30
Version: 2
Diarienummer: Department of Behavioral Science and Social Work
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Upon completion of the course, the student should have the:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- crisis leadership theory
- crisis management theory
- collaboration theory
- crisis management plans

Undervisningsformer

The course is carried out in the form of lectures and seminars.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

The applicant must hold the minimum of a bachelor’s degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) within health and care sciences, behavioral science, social work, disability research or educational sciences, including independent, theoretical based work, i.e. a thesis or the equivalent. Also 45 credits at advanced level within the subjects of bachelor’s degree including independent, theoretical based work, i.e. a thesis of 15 credits or the equivalent. Proof of English proficiency is required.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

The course is examinated by an individual written examination with a follow-up seminar.

The course examiner is senior lecturer.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Attendance regulations
Class attendance is required for seminars.