KURSPLAN
Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics, 7,5 högskolepoäng
Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HEON11
Fastställd av: Utbildningschef 2020-12-22
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 1
Diarienummer: Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: MT2
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Ortopedteknik

Lärandemål

Upon completion of the course students should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- identifying clinical questions
- appraising evidence
- literature reviews, what they are and what they are not
- knowledge translation
- theories/models for the implementation of evidence-based practice in healthcare
- current research in prosthetics and orthotics and related fields
- how to write a project plan

Undervisningsformer

The course is implemented with classroom lectures, online lectures, and group tutorials.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

General entry requirements and completed courses with 60 credits within the subject of Prosthetics and Orthotics.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination will be based upon an individual written examination and group work.

A university lecturer will serve as examiner for this course.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individual written examination5,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Group work2 hpU/G