KURSPLAN
Socialt arbete, metod och examensarbete, 22,5 högskolepoäng
Social Work, Method and Thesis, 22.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HEST29
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-09-17
Gäller fr.o.m.: 2019-09-30
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1E
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Delkurs 1. Vetenskaplig metodDelkurs 2. Examensarbete

Färdighet och förmåga

Delkurs 1. Vetenskaplig metodDelkurs 2. Examensarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Delkurs 2. Examensarbete

Innehåll

- vetenskapliga metoder
- forskningsetiska principer
- författande av examensarbete
- försvar och opposition av examensarbete

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av handledning och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i socialt arbete, 180 hp eller Socionomexamen, 210 hp. I detta ska ingå ett avslutat examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs avslutade kurser om 15 hp i socialt arbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell, skriftlig inlämningsuppgift kopplad till vetenskaplig metod och en individuell skriftlig redovisning av det egna examensarbetet samt genomförd opposition på ett annat examensarbete.

Kursen examineras av docent.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Examensarbete15 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Kursen vänder sig i första hand till studenter som genomfört kandidatexamen i socialt arbete alternativt socionomexamen vid Hälsohögskolan, Jönköping. I mån av plats kan antagning av övriga intressenter göras.

Kurslitteratur

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.

Bui, Y., N. (2009). How to write a master's thesis. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, Inc.

Ejlertsson, G. (2003). Statistik för hälsovetenskapen. Lund: tudentlitteratur.

Padgett, D. (2008). Qualitative methods in social work research. Los Angeles: Sage Publications.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.