KURSPLAN
Fördjupning inom omvårdnad - läskurs, 4,5 högskolepoäng
Specific Nursing - Reading Course, 4.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HF2N10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-05-12
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studerande, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

Fördjupning inom ett av följande områden:
- folkhälsa
- palliativ omvårdnad
- gerontologisk och geriatrisk omvårdnad
- psykiatrisk omvårdnad
- hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av självstudier inom ett omvårdnadsområde.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 och genomgångna kurser i termin 2 och 3 inom sjuksköterskeprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp.
Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp.
Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp samt Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor, 15 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell inlämningsuppgift4,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Kursen riktar sig endast till utresande studenter vid sjuksköterskeprogrammet vid Hälsohögskolan, Jönköping University och endast i de fall där tillräckliga och/eller motsvarande kurser ej kunnat erbjudas vid internationella utbyten.

Kurslitteratur

Utgår från valt område och bestäms i samråd med lärare.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar samt annat material tillkommer.