KURSPLAN
Farmakologi, grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Pharmacology, basic course, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HFGK11
Fastställd av: Utbildningsrådet 2011-01-03
Reviderad av: Avdelningschef 2017-02-24
Gäller fr.o.m.: 2017-04-03
Version: 7
Diarienummer: 2017/890 (313) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: ME1
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Innehåll

Kursen delas in i två moment; läkemedelsberäkning och farmakologi.
Läkemedelsberäkning, 1,0 hp
- enhetsomvandling
- läkemedelberäkning i samband med tablett, flytande läkemedel, injektion, kräm och salva
- läkemedelsberäkning vid spädning och infusion
- beräkningar vid syrgasbehandling
Farmakologi 6,5 hp
Allmän farmakologi:
- grundläggande begrepp och principer
- farmakodynamik
- farmakokinetik
- läkemedelsanvändning och läkemedelsutveckling
- interaktioner och biverkningar

Farmakoterapi inom följande områden:
- respirationssystemet
- endokrina systemet
- hjärt-kärlsystemet
- mag-tarmsystemet
- nervsystemet

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar samt räkne- och tillämpningsövningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Anatomi och fysiologi grundkurs, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuella skriftliga tentamina inom farmakologi och läkemedelsberäkning.

Examinator
Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Läkemedelsberäkning I1 hpU/G
Farmakologi16,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Hagren, B. (2016). Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter. Lund: Studentlitteratur.

Simonsen, T., Aarbakke, J., & Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi I. Stockholm: Natur & Kultur.

Simonsen, T., Aarbakke, J., & Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi II. Stockholm: Natur & Kultur.


Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.