KURSPLAN
Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning med fokus på nya arenor, 7,5 högskolepoäng
Occupational Therapy, Clinical Placement with focus on Role Emergent Placement, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HFNN17
Fastställd av: Utbildningsrådet 2016-05-30
Gäller fr.o.m.: 2017-04-03
Version: 1
Diarienummer: 2016/2222 (313) Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- entreprenöriellt förhållningsätt inom arbetsterapi
- arbetsterapeutiska metoder och strategier på nya arenor
- samverkan med olika aktörer
- professionellt förhållningssätt

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av verksamhetsförlagda studier inom arbetsterapeutisk verksamhet. Verksamheter där arbetsterapeut inte arbetar kan också förekomma och i de fall kommer studenten att handledas på distans via lärare på arbetsterapeutprogrammet.

Kursen inleds med en dag på campus och avslutas med seminarium om 1-2 dagar på campus. Diskussioner och handledning, i förkommande fall, kommer att genomföras via webbplattform.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i arbetsterapi om 60 hp inklusive kursen Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras med en individuell skriftlig inlämningsuppgift som även redovisas muntligt vid ett seminarium. Dessutom ingår handledarens bedömningsunderlag från verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser

Kursen kräver obligatorisk närvaro om minst 30 timmar per vecka inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid frånvaro sker komplettering enligt överenskommelse med examinator och handledare.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier

Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när han/hon tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/
oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Kurslitteratur

Litteratur väljs i samråd med lärare och handledare utifrån valt praktikområde ca 500 sid.