KURSPLAN
Gerontologi, examensarbete II, 15 högskolepoäng
Gerontology, Thesis II, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HG2V29
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-02-06
Reviderad av: Avdelningschef 2021-01-07
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 2
Diarienummer: Institutet för gerontologi
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A2E
Huvudområde: Gerontologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- fördjupning och utveckling av valt ämnesområde
- tillämpning av kvalitativa och/eller kvantitativa metoder alternativt systematisk litteraturstudie
- att skriva en vetenskaplig artikel
- forskningsetiska principer
- försvar och opposition på examensarbeten

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av webbaserad distanskurs med ett campusförlagt examinationsseminarium. Genomförandet innebär självständigt arbete under handledning samt diskussion via webbplattform.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp i en utbildning inom vård, medicin eller samhällsvetenskap, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs avslutade kurser på avancerad nivå om 15 hp inom ämnet gerontologi, samt genomgången kurs på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 hp och avslutad kurs i Gerontologi, examensarbete I, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examinieras i form av ett individuellt genomfört manuskript till vetenskaplig artikel, muntlig presentation och försvar av detsamma samt genomförd opposition på en kurskamrats examensarbete. I examinationen ingår också att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av sitt artikelunderlag.

Kursen examineras av docent/professor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examensarbete, inkl. opponentskap och respondentskap15 hpA/B/C/D/E/FX/F
Populärvetenskaplig sammanfattning0 hpU/G

Kurslitteratur

Gastel, B., & Day, C. (2017). How to write and publish a scientific paper. Cambridge University Press. Tillgängling via:
https://www.academia.edu/40405876/How_to_Write_and_Publish_a_Scientific_Paper