KURSPLAN
Grundläggande psykologi för socionomer, 7,5 högskolepoäng
Basic Psychology for Social Workers, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HGSK19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Innehåll

- psykologiska teorier, metoder och forskning
- psykologiska förklaringar för stress, stressfaktorer och kris
- neuropsykologi
- motivation och känslor
- mellanmänsklig kommunikation
- kognitionspsykologi
- socialpsykologiska teorier och begrepp
- kvanititativ vetenskaplig metod

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och arbeten individuellt och i grupp.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i socialt arbete om 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp samt fältstudieuppgift. Dessutom ingår en skriftlig individuell terminsreflektion som även diskuteras muntligt vid ett seminarium.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell tentamen4,5 hpU/G/VG
Inlämningsuppgift1,5 hpU/G
Fältstudieuppgift1 hpU/G
Terminsreflektion0,5 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser

Obligatorisk närvaro vid fältstudier.

Kurslitteratur

Bryman, A. (2016). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur.

Lennéer Axelson, B. (2010). Förluster: om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur och Kultur.

Övrig litteratur upp till 100 sidor ingår.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.