KURSPLAN
Hälsa och hälsoproblem hos barn och familj, 4,5 högskolepoäng
Health and Health Problems in Children and Families, 4.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HHHN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-11-27
Reviderad av: Avdelningschef 2020-02-25
Gäller fr.o.m.: 2020-05-18
Version: 4
Diarienummer: Department of Nursing
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- barnperspektiv och barns rättigheter
- familjecentrerad omvårdnad
- ohälsa, funktionsvariation och omvårdnadsproblem hos barn och ungdomar
- kommunikation med och förberedelse av barn i samband med omvårdnad och behandling
- procedurrelaterad smärta
- globala perspektiv på familjers hälsa

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och studieuppgifter.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 2 och termin 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp samt Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor, 15 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, seminarier och inlämningsuppgifter.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell tentamen2 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarier1,5 hpU/G
Inlämningsuppgifter1 hpU/G

Kurslitteratur

Muscari, M.E. (2015). Pediatric nursing. Philadelphia: Wolters Kluwer.

Nicholson, B., McKimm, J., & Allen, A.K. (Ed.). (2016). Global Health. London: Sage.

UN. (1989). Convention on the Rights of the Child. Hämtad från http:www.unicef.org

alternativ till Muscari
Hallström, I., & Lindberg, T. (Red.). (2015). Pediatrisk omvårdnad. Stockholm: Liber.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar samt annat material tillkommer.