KURSPLAN
Aktivitetsbaserade hälsofrämjande metoder för äldre personer, 1,5 högskolepoäng
Occupational Based Health Promoting Methods for Older Persons, 1.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HHMN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-10-23
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 3
Diarienummer: Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- aktivitetsbaserade hälsofrämjande metoder
- aktivitetsvetenskap

Undervisningsformer

Kursen ges som distanskurs via nätet i form av inspelade föreläsningar och självstudier.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift1,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Atwal, A., & McIntyre, A. (2013). (Eds). Occupational therapy and Older People. Blackwell Publishing. Retrieved from www-dawsonera-com.proxy.library.ju.se/abstract/978111855613

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.