KURSPLAN
Aktivitetsbalans och dess betydelse för hälsa och välbefinnande, 3 högskolepoäng
Occupational Balance and its Importance for Health and Wellbeing, 3 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HHVN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-10-23
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-04-21
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 3
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

Litteratursökning av aktuell forskning relaterad till aktivitetbalans och hälsa.

Undervisningsformer

Kursen ges som distanskurs i form av inspelade föreläsningar och självstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Borgh, M., Eek, F., Wagman, P., & Håkansson, C. (2018). Organisational factors and occupational balance in working parents in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 46(3), 409-416. doi:10.1177/1403494817713650

Eklund, M., & Argentzell, E. (2016). Perception of occupational balance by people with mental illness: A new methodology. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23(4), 304-313. doi:10.3109/11038128.2016.1143529

Eklund, M., Orban, K., Argentzell, E., Bejerholm, U., Tjörnstrand, C., Erlandsson, L.-K., & Håkansson, C. (2017). The linkage between patterns of daily occupations and occupational balance: Applications within occupational science and occupational therapy practice. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(1), 41-56. doi:10.1080/11038128.2016.1224271

Håkansson, C., Milevi, S., Eek, F., Oudin, A., & Wagman, P. (2019). Occupational balance, work and life satisfaction in working cohabiting parents in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 47(3) 366-374. doi:10.1177/1403494819828870

Lund, A., Mangset, M., Wyller, T. B., & Sveen, U. (2015). Occupational transaction after stroke constructed as threat and balance. Journal of Occupational Science 22(2),146-159. doi:10.1080/14427591.2013.770363

Stamm, T., Lovelock, L., Stew, G., Nell, V., Smolen, J., Machold, K., ... Sadlo, G. (2009). I have a disease but I am not ill: A narrative study of occupational balance in people with rheumatoid arthritis. OTJR: Occupation, Participation and Health, 29(1), 32-39.

Wada, M., Backman, C., Forwell, S. J., Roth, W.-M., & Ponzetti Jr, J. (2014). Balance in everyday life: Dual-income parents' collective and individual conceptions. Journal of Occupational Science, 21(3), 259-276. doi:10.1080/14427591.2014.913331

Wagman, P., & Håkansson, C. (2019). Occupational balance from the interpersonal perspective: A scoping review. Journal of Occupational Science, 26(4), 537-545. doi:10.1080/14427591.2018.1512007

Wagman, P., Håkansson, C., & Jonsson, H. (2015). Occupational balance – current research and identified knowledge gaps: A scoping study. Journal of Occupational Science, 22(2), 160-169. doi:10.1080/14427591.2014.986512