KURSPLAN
Komplexa ohälsotillstånd hos äldre, 7,5 högskolepoäng
Complex Ill-health Conditions in the Elderly, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HKÄR21
Fastställd av: Utbildningschef 2021-01-15
Gäller fr.o.m.: Våren 2021
Version: 1
Diarienummer: Institutet för gerontologi
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- Akuta bedömningar
- Etiska frågeställningar
- Geriatrisk omvårdnad utifrån ett individ-, närstående- och organisatoriskt perspektiv
- Holistiskt perspektiv
- Kognitiv svikt
- Sköra äldre
- Multimorbiditet och komplexa vårdbehov hos äldre
- Normer
- Omvårdnadsplanering
- Rehabilitering
- Äldres läkemedelsbehandling (inklusive polyfarmaci)
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursen examineras individuellt genom skriftliga inlämningsuppgifter, klinisk examination
samt obligatoriska moment.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig inlämningsuppgift2 hpU/G
VFU och klinisk examination3 hpU/G
Skriftlig inlämningsuppgift2,5 hpU/G

Övrigt

Vid underkänt resultat på klinisk(a) examination(er) under VFU har studenten rätt till
förnyad VFU och klinisk(a) examination(er) vid ett (1) tillfälle. Examinator kan med
omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller
motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt att patienternas förtroende riskerar att skadas. När VFU avbryts på detta sätt
innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är
förbrukat. I sådana fall ska en individuell studieplan/handlingsplan upprättas, där det framgår
vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt
VFU-tillfälle på denna kurs. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarar 3 hp.
Undervisning på engelska kan förekomma.
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.

Kurslitteratur

Blomqvist, K., Edberg, A¬K., Ernst Bravell, M., & Wijk, H. (2017). Omvårdnad och äldre. (1 ed.). Lund: Studentlitteratur

Edberg, A¬K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Öhlén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur

Edberg, AK. (Red). (2011). Att möta personer med demens. Lund: Studentlitteratur

Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken. (Andra uppl). Lund: Studentlitteratur

SBU. (2013). Omhändertagande av äldre som inkommer till sjukhus-med fokus på sköra äldre. 221. Stockholm: Statens beredning för
medicinsk utvärdering. https:www.sbu.se/contentassets/5f0e7213e73b4369acd4874fd3dcbf89/akutvard_aldre.pdf

Socialstyrelsen. (2010).
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Stockholm: Socialstyrelsen. http:www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-29

Socialstyrelsen. (2017). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. https:www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-2.pdf

SOSFS 2013a.
Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel – en vägledning för hälso- och sjukvården. http:www.socialstyrelsen.se/publikationer1997/1997-10-14

Kompletterande material
Aktuella vetenskapliga artiklar, styrdokument och författningar tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.