KURSPLAN
Socialt arbete, myndighetsutövning, konsekvenser och dilemman, 7,5 högskolepoäng
Social Work, Authority, Consequences and Dilemmas, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HKDR24
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-06-11
Reviderad av: Avdelningschef 2018-10-04
Gäller fr.o.m.: 2019-01-21
Version: 5
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- den sociala handläggningens logiker och historia
- myndighetsutövning och organisering
- mötet mellan brukare/klient och välfärdssystem
- myndighetsutövning, handläggning och juridiska paradoxer
- standardisering av handläggning - dess betydelse för brukare/klient och handläggning

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 150 hp inom socionomprogrammet (termin 1-5) och genomgångna kurser Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp och Socialt arbete, examensarbete, 15 hp alternativt socionomexamen inklusive examensarbete om 15 hp eller motsvarande kunskaper alternativt kandidatexamen i socialt arbete.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av seminarier och individuellt genomförda skriftligta inlämningsuppgifter.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig inlämningsuppgift 11 hpU/G
Skriftlig inlämningsuppgift 21 hpU/G
Seminarium1 hpU/G
Skritflig inlämningsuppgift 34,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Kurslitteratur

Alexius Borgström, K., & Hollander, A. (Red.). (2009). Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Heidegren, C-G. (2009). Erkännande. Malmö: Liber AB.

Honneth, A. (2003). Erkännande: Praktisk-filosofiska studier. Göteborg: Daidalos.

Hjörne, E., Juhila, K., & van Nijnatten, C. (2010). Negotiating dilemmas in the practices of street-level welfare work. International Journal of Social Welfare, 19(3): 303-309.

Johansson, S., Dellgran, P., & Höjer, S. (Red.). (2015). Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur och Kultur.

Lipsky, M. (2010). Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation.

Munro, E. (1999). Common errors of reasoning in child protection work. Child Abuse &
Neglect
, 23(8): 745–758.

Sunesson, S. (2016). Socialt arbete som internationellt forskningsområde. I Meeuwisse, A., Swärd, H., Sunesson, S. & Knutagård, M. Socialt arbete. En grundbok. Stockholm: Natur & Kultur.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.

Ytterligare vetenskapliga artiklar tillkommer.