KURSPLAN
Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng
Clinical Physiology, Methods of Examination, Continuing Course, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HKYN19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-12-03
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-31
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 4
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: BL1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- grundläggande och avancerad klinisk fysiologisk och neurofysiologisk undersökningsmetodik, indikation, diagnostik, tolkning
- patofysiologi avseende respiration, cirkulation, neurologi, njurfunktion och miktion
- mikrobiologi
- patientomhändertagande, kommunikation och information relaterat till relevanta undersökningar inom klinisk fysiologi
- patientsäkerhet och dokumentation
- grundläggande metoder inom handledning
- förbättringsarbete

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, demonstrationer, workshops, obligatoriska duggor, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, varav avslutade medicinska kurser om 45 hp samt Klinisk fysiologi introduktionskurs 7,5hp och Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig examination, inlämningsuppgift, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning där handledarens skriftliga bedömning utgör ett underlag för examination.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig examination8,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Verksamhetsförlagd utbildning6 hpU/G
Duggor0,5 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid verksamhetsförlagd utbildning om 32 timmar/vecka samt enligt schema.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik - teori och praktik. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Cajvert, L. (2016). Studenthandledning: Under verksamhetsförlagd utbildning. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Institutet för Biomedicinsk laboratorievetenskap. (1996). Yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker. Tillgänglig via www.ibl-inst.se

Jogestrand, T., & Rosfors, S. (2002). Klinisk fysiologisk kärldiagnostik. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB.

Jorfeldt, L., & Pahlm, O. (2013). Kliniska arbetsprov: metoder för diagnos och prognos. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB.

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Lind, Y., & Lind, L. (2010). EKG-boken. Stockholm, Sverige: Liber.

Miller, W. (2013). Motiverande samtal – att hjälpa människor till förändring. Stockholm, Sverige: Natur och Kultur.

Olsson, A. (2011). Ekokardiografi. Stockholm: TrycksakSpecialisten.

St. Louis, E., Frey, L., & Britton, J. (n.d). Electroencephalography (EEG): An introductory text and atlas of normal and abnormal findings in adults, children, and infants. Tillgänglig via www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390354

Vetenskapliga artiklar och kvalitetssäkrade kliniska metodbeskrivningar tillkommer.

Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.