KURSPLAN
Laboratoriemetodik, grundläggande, 16,5 högskolepoäng
Laboratory Methods, basic course, 16.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HLMN12
Fastställd av: Utbildningsrådet 2011-12-13
Reviderad av: Utbildningschef 2020-10-08
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 5
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: BL1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna;

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- biomedicinsk laboratoriemetodik
- bearbetning, bedömning, utvärdering och redovisning av analysresultat
- biomedicinska analysers betydelse för diagnos och behandling
- yrkesrollen, etik och arbetshälsa
- patientnära diagnostik
- provtagningsteknik och provhantering

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av laborationer, föreläsningar, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Laboratoriemetodik, introduktionskurs, 7,5 hp samt baskurser omfattande minst 82,5 hp inom biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp eller motsvarande. Av dessa baskurser skall minst 75 hp vara avslutade.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, laborationer och laborationsredovisningar, praktisk examination, verksamhetsförlagd utbildning samt seminarium.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen8 hpA/B/C/D/E/FX/F
Laborationer och laborationsredovisningar5 hpU/G
Praktisk examination1 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning2 hpU/G
Seminarium0,5 hpU/G

Övrigt

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU-placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Cook, D.J., & Warren, P.J. (2015). Cellular Pathology. An introduction to techniques and applications. Scion Publishing.

Lundberg, G. A. (2019). Grundläggande laboratorieteknik. Studentlitteratur.

Nilsson-Ehle, P. (Red.). (2012). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. Studentlitteratur.

Slätt, J. & Janosik, T. (2019). Laboratoriesäkerhet: en grundläggande handbok för kemilaboratoriet. Studentlitteratur.

Tille, P (Ed.). (2016). Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology. Mosby.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.