KURSPLAN
Speciell undersökningsmetodik, inriktning mammografi, 7,5 högskolepoäng
Methodology of Radiological Examinations, Mammography, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HMAN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-05-14
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: MT2
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- mammografins fysik, teknik, undersökningsmetodik och diagnostik
- bildbearbetning
- dokumentation
- analys av felkällor
- handhavande av medicinteknisk utrustning
- sterilhantering, planering, assistering
- patientupplevelser och omvårdnadsaspekter relaterat till undersökningsmetodiken
- interaktion och kommunikation
- reflektion kring etiska frågeställningar/värderingar
- strålhygien
- kvalitetskontroll/kalibrering
- klinisk mammografi vs. screening

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier samt två veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 150 hp inom röntgensjuksköterske-programmets 180 hp, varav 120 hp från årskurs 1 och årskurs 2 ska vara avslutade (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av inlämningsuppgifter, seminarier samt handledarens skriftliga bedömning från verksamhetsförlagda studier.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift 11,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Inlämningsuppgift 21 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarium 11 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarium 21 hpA/B/C/D/E/FX/F
Verksamhetsförlagd utbildning3 hpU/G/VG

Övrigt

Obligatorisk närvaro vid verksamhetsförlagd utbildning (minst 32 h/vecka) och seminarier.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.


Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Almås, H., Stuberud, D-G., & Grønseth, R. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad 1. Stockholm: Liber AB.

Almås, H., Stuberud, D-G., & Grønseth, R. (Red.). (2013). Klinisk omvårdnad 2. Stockholm: Liber AB.

Aspelin, P., & Pettersson, H. (2008). Radiologi. Pozkal, Polen: Studentlitteratur.

Bontrager, K.L., & Lampignano, J.K. (2005). Textbook of radiographic positioning and related anatomy. St.Lois: Elsevier Mosby.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.