KURSPLAN
Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 högskolepoäng
The individual in a Life Cycle Approach, 10.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HMLG18
Fastställd av: Utbildningschef 2017-02-28
Reviderad av: Avdelningschef 2020-10-09
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 3
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: PS1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Psykologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten inom områdena nedan, kunna;

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- barns och ungdomars fysiska, sociala och psykologiska utveckling
- primärt biologiskt, socialt och psykologiskt åldrande
- psykologiska forskningstraditioner och metoder
- neuropsykologi
- personlighets- och utvecklingspsykologi
- kognitiv psykologi
- socialpsykologi
- hälsopsykologi
- perceptionspsykologi
- motivationspsykologi
- emotionspsykologi
- krispsykologi

Undervisningsformer

Studierna genomförs i form av föreläsningar, seminarier, uppgifter som bearbetas individuellt och i grupp samt gruppdiskussioner.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras genom skriftliga individuella tentamina och skriftliga inlämningsuppgifter.

Examinator är universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell salstentamen5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Inlämningsuppgifter2,5 hpU/G
Hemtentamen3 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier och bearbetningar i grupp.

Kurslitteratur

Ernsth Bravell, M. (Red.). (2020). Äldre och åldrande. Grundbok i gerontologi. Malmö: Gleerups Utbildning.

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur.

Lennéer Axelson, B. (2010). Förluster. Om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur och Kultur.

Tillkommer ca 100 sid. enligt kursansvarigs anvisningar.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.