KURSPLAN
Medicinsk mikrobiologi, 7,5 högskolepoäng
Medical Microbiology, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HMMG11
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-11-03
Gäller fr.o.m.: 2021-05-10
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: ME1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- bakteriologi
- mykologi
- parasitologi
- virologi
- mikrobiologisk diagnostik
- antimikrobiell behandling

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, laboration och laborationsredovisning samt seminarium.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen5,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Laboration och laborationsredovisning1 hpU/G
Seminarium1 hpU/G

Kurslitteratur

Brauner, A. (2015). Medicinsk mikrobiologi & immunologi. Studentlitteratur.

alternativt

Murray, P., Pfaller, M., & Rosenthal, K. (2020). Medical Microbiology. Elsevier.

Senaste upplagan av kurslitteratur ska användas.