KURSPLAN
Migration, integration och socialt arbete, 7,5 högskolepoäng
Migration, Integration and Social Work, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HMSK10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29
Reviderad av: Avdelningschef 2020-09-15
Gäller fr.o.m.: 2020-12-07
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- samhällsvetenskapliga teorier och begrepp för studier av migration
- invandringen till Sverige under efterkrigstiden och utvecklingslinjer i svensk migrations- och integrationspolitik
- de institutionella formerna för migranters mottagande och integration
- migrationens följder på individ- och samhällsnivå
- socialtjänstens arbete med minoritetsfrågor och invandrarfamiljer
- fördomar och stereotypisering
- religionens roll i integrationsprocesser
- vetenskaplig metod
- gruppintervju
- terminsreflektion

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt fältstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 30 hp i socialt arbete (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift, en skriftlig inlämningsuppgift (fältuppgift) i grupp och seminarier. Dessutom ingår en skriftlig individuell terminsreflektion som även diskuteras muntligt vid ett seminarium.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell inlämningsuppgift4,5 hpU/G/VG
Fältstudieuppgift1 hpU/G
Seminarier1,5 hpU/G
Terminsreflektion0,5 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier samt fältstudier.

Kurslitteratur

Al-Baldawi, R. (2014). Migration och anpassning: den okända resan. Studentlitteratur.

Bak, M., & von Brömssen, K. (Red.). (2013). Barndom och migration. Borea.

Bergnehr, D. (2016). Mothering for discipline and educational success: Welfare-reliant immigrant women talk about motherhood in Sweden. Women’s Studies International Forum,
54
, 29-37.

Borell, K. 2012. Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund.

Faist, T., Fauser, M., & Reisenauer, E. (2014). Transnationell migration. Studentlitteratur.

Koser, K. (2007). International Migration: A very short introduction.


Lilja, E., & Pemer, M. (2010). Boendesegregation – orsaker och mekanismer. Boverket.

Schlytter, A., & Rexvid, D. (2016). Mäns heder. Studentlitteratur.

Shmulyar Gréen, Oksana., & Melander, C. (2018). Family obligations across European borders: Negotiating migration decisions within the families of post-accession migrants in Sweden. Palgrave Communications (4). Hämtas via www.nature.com/articles/s41599-018-0084-x

Stier, J. (2009). Kulturmöten: En introduktion till interkulturella studier. Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.