KURSPLAN
Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier, 7,5 högskolepoäng
Nuclear Medicine, Basic Course, Literature Studies, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HNLN19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-12-10
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-31
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 3
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: BL1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap, Radiografi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- radioaktiva läkemedel; produktion, hantering och funktion
- nuklearmedicinsk undersökningsmetodik
- strålningsbiologi, strålskydd och relevant lagstiftning ur ett hållbarhetsperspektiv
- patient- och anhörigbemötande i samband med undersökning
- omvårdnad i samband med nuklearmedicinska undersökningar
- patofysiologi relaterat till grundläggande nuklearmedicinska undersökningsmetoder

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbete och litteraturstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, alternativt Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp varav avslutade medicinska kurser om 45 hp samt Klinisk fysiologi introduktionskurs 7,5hp alt Radiografi, introduktionskurs 7,5 hp och Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs, 7,5 hp alt Radiografi, klinisk baskurs 7,5hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av inlämningsuppgift, seminarium och individuell skriftlig examination samt litteraturstudier.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig examination4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Litteraturstudier, inlämningsuppgift och seminarium3,5 hpU/G

Övrigt

Obligatorisk närvaro enligt schema.

Kurslitteratur

Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik - teori och praktik. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Carlsson, S., & Svensson, S-E. (2007). E-boken, Nuklearmedicin. Svensk Förening för Nuklearmedicin. Tillgänglig via www.sfnm.se

Elgazzar, A.H. (2011). A Concise Guide to Nuclear Medicine. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer Berlin Heidelberg.

Hietala, S-O., & Åhlström-Riklund, K. (2013). Nuklearmedicin. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB.

Institutet för Biomedicinsk laboratorievetenskap. (1996). Yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker. Tillgänglig via www.ibl-inst.se

Svensk förening för röntgensjuksköterskor. (2008). Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor. Tillgänglig via www.vardforbundet.se

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.