KURSPLAN
Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 högskolepoäng
Oral Health, Clinical Practice II, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HO2N14
Fastställd av: Utbildningsrådet 2014-05-12
Gäller fr.o.m.: 2014-08-25
Version: 1
Diarienummer: 2014/1577 (122) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: TO1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Oral hälsovetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna;

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- hygienrutiner inom tandvården
- undersökningsmetoder inom oral hälsa
- analys, bedömning och dokumentation av munhälsovårdande insatser
- prevention och behandling av avancerad karies och parodontit

Undervisningsformer

Kursen ges i form av seminarier, gruppaktiviteter och klinisk praktik i kombination med reflektion på studentklinik och på tandvårdskliniker.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

För att få tillträde till kursen skall studenten ha klarat 60 hp inom området oral hälsa (eller motsvarande).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en klinisk examination och en individuell skriftlig uppgift.

Examinator

Kursen examineras av adjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvaro
Obligatorisk närvaro vid patientbehandling på studentklinik och extern tandvårdsklinik, vid seminarier samt gruppaktiviteter.

Kurslitteratur

Darby, M.L., & Walsh, M.M. (2010). Dental hygiene. Theory and practice. St. Louis: Saunders Elsevier
Fejerskov, O., & Kidd, E. (2008). Dental Caries, The disease and its Clinical Management. Köpenhamn: Blackwell Munksgaard.
Lindhe J., Karring, T., & Lang, N. P. (2008). Clinical periodontology and implant dentistry. Köpenhamn: Munksgaard.
Nield-Gejrog. J.S. (2012). Fundamentals of periodontal instrumentation & advanced root instrumentation. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.