KURSPLAN
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III, 7,5 högskolepoäng
Oral Health, Clinical Decision making and Implementation III, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HOBN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-09-17
Gäller fr.o.m.: 2020-04-30
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: TO1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Oral hälsovetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- specialistkliniker
- biomarkörer för riskbedömning
- estetisk tandvård
- implantatbehandling och komplikationer
- remittering
- etisk analys

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi – inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Hälsokommunikation, 7,5 hp, Oral hälsa, beslutsfattande teori
och behandling vid oral sjukdom, 15 hp, Orala hälsans bestämningsfaktorer 7,5 hp, Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv, 15 hp och Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av inlämningsuppgift, examinationsseminarier och muntlig framställan. Som underlag för examination ingår även bedömning från verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Inlämningsuppgift2 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarier1,5 hpU/G/VG
Muntlig framställan0,5 hpU/G/VG
Verksamhetsförlagd utbildning3,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid all verksamhetsförlagd utbildning och vid seminarier.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Axell, T. (2016). Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom: Klinisk diagnostik och behandling. Stockholm: Förlagshuset Gothia.

Cappelli, D.P., & Mobley, C.C. (2008). Prevention in clinical oral health care. St. Louis, Mo.: Mosby Elsevier.

Dahlén, G., Fiehn, N.-E., Olsen, I., & Dahlgren, U. (2012). Oral microbiology and immunology.
Köpenhamn: Munksgaard.

Darby, M.L., & Walsh, M.M. (2014). Dental hygiene. Theory and practice. St. Louis: Saunders
Elsevier.

Fejerskov, O., & Kidd, E. (2015). Dental Caries The Disease and its Clinical Management. Köpenhamn: Blackwell. Munksgaard.

Fossum, B. (Red.). (2013). Kommunikation: samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur.

Lindhe, J., Karring, T., & Lang, N.P. (2015). Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Köpenhamn: Munksgaard.
alternativt
Nield-Gehrig, J., & Wilmann, D E. (2011). Foundations of Periodontics for the Dental Hygienist.
Philadelphia: Lippincott.

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken-etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

Socialstyrelsen. (2011). Tandvårdens nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 - stöd för
styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig via www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer

Svederberg, E., Svensson, L., & Kindeberg, T. (Red.). (2001). Pedagogik i hälsofrämjande arbete.
Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.