KURSPLAN
Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 högskolepoäng
Nursing in Health Problems, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HOSN19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-11-27
Reviderad av: Utbildningschef 2020-10-13
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 5
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- omvårdnad vid sviktande fysisk hälsa inom följande områden;- pre- och postoperativ omvårdnad
- omvårdnad i samband med läkemedelsadministrering och behandling
- dokumentation i samband med omvårdnad;

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, studieuppgifter, praktisk tillämpning på kliniskt träningscenter (KTC) samt verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 2 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, skriftlig individuell tentamen - läkemedelsberäkning 2 med krav på 100% rätt, tillämpningsövningar på kliniskt
träningscenter (KTC), seminarier, inlämningsuppgifter samt verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell tentamen2,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Skriftlig individuell tentamen – läkemedelsberäkning 20,5 hpU/G
Praktisk tillämpning1 hpU/G
Seminarier1 hpU/G
Inlämningsuppgifter1 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning I4,5 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning II4,5 hpU/G

Övrigt

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) utgör 10 hp av kursens totala 15 hp.

Närvarobestämmelser
Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/ oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Boman, L., & Wikström, C. (2019). Medicinsk teknik. Teori, planering och genomförande. Studentlitteratur.

Cederholm, T., & Rothenberg, E. (Red.). (2015). Mat och hälsa. En klinisk handbok. Studentlitteratur.

Ekwall, A., & Jansson, A.M. (Red.). (2016). Omvårdnad & medicin. Studentlitteratur.

Eldh, A.C. (2018). Delaktighet och patientmedverkan. Studentlitteratur.

Kumlien, C., & Rystedt, J. (Red.). (2016). Omvårdnad & kirurgi. Studentlitteratur.

Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Studentlitteratur.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar samt annat material tillkommer.