KURSPLAN
Psykologiska perspektiv i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng
Psychological Perspectives in Social Work, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HPAK10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- psykologisk metod och forskning
- utvecklingspsykologi, utvecklingsekologi
- själv- och affektreglering
- utvecklingsavvikelser
- risk- och skyddsfaktorer
- anknytning och mentalisering
- förhållningssätt och bemötande i yrkesrollen som socionom
- vetenskaplig metod
- enkätkonstruktion

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt fältstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 30 hp i socialt arbete (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp samt fältstudier.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen4,5 hpU/G/VG
Skriftliga inlämningsuppgifter2 hpU/G
Fältstudieuppgift1 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmesler

Obligatorisk närvaro vid fältstudier.

Kurslitteratur

Bryman, A. (2016). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber.

Gren, M. (2010). Blyga och ängsliga barn (rapport nr 2010-3-9). Hämtat från
www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-9

Hart, S., & Schwartz, R. (2010). Från interaktion till relation; om anknytningsteori. Stockholm: Liber.

Hilte, M. (2014). Mindfulness i socialt arbete. Stockholm: Liber AB.

Hultén, A. (2010). Ledsna barn (rapport nr 2010-3-7). Hämtat från
http:www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-7

Hwang, P., & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Janson, S. (2010). Barn som utsätts för fysiska övergrepp (rapport nr 2010-3-10). Hämtat från http:www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-10

Kadesjö, B (2010).
Barn som utmanar- barn med ADHD och andra beteendeproblem. (Rapport nr: 2010-3-6). Hämtat från www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-6

Karlsson, L. (2017).
Psykologins grunder. Lund: Studentlitteratur.

Lennéer Axelson, B. (2010).
Förluster: om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur och Kultur.

Mörk, E., Sjögren, A., & Svaleryd, H. (2014).
Hellre rik och frisk - Om familjebakgrund och barns hälsa. Stockholm: SNS förlag. Hämtad från www.sns.se/sites/default/files/hellre-rikoch-frisk-inlaga-rev.pdf

Nordin-Olson, E. (2010).
Barn som tänker annorlunda - barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd//. 2010-3-8. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad från www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-8

Övrig litteratur upp till 100 sidor ingår.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.