KURSPLAN
Product Development in Prosthetics and Orthotics, 3,5 högskolepoäng
Product Development in Prosthetics and Orthotics, 3.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HPDN11
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-09-18
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 1
Diarienummer: Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: MT2
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Ortopedteknik

Lärandemål

Upon completion of the course students should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- methods for product development
- project management theory
- sustainability related to product development and production
- risk analysis

Undervisningsformer

The course is implemented through lectures and group work.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

General entry requirements and completed courses with 60 credits within the main subject Prosthetics and Orthotics.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination will be based upon one individual written report and group work.

A university lecturer will serve as examiner for the course.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individual written report3 hpA/B/C/D/E/FX/F
Group work0,5 hpU/G