KURSPLAN
Prosthetic and Orthotic management in Paediatrics, 7,5 högskolepoäng
Prosthetic and Orthotic management in Paediatrics, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HPMN11
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-09-18
Gäller fr.o.m.: 2021-05-10
Version: 1
Diarienummer: Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: MT2
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Ortopedteknik

Lärandemål

Upon completion of the course students should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- normal and atypical development
- paediatric versus adult assessment
- common paediatric conditions requiring prosthetic or orthotic management
- orthotic and prosthetic devices for the paediatric patients
- consent versus assent
- laws and regulations when treating pediatric patients
- assessment tools and outcome measures for paediatric patients

Undervisningsformer

The course is implemented in the form of lectures and tutorials.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

General entry requirements, at least 60 credits in Prosthetics and orthotics, and completion of the course Prosthetics and orthotics, independent research project, 15 credits.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination will be based upon one individual written assignment and one individual written examination.

A university lecturer will serve as examiner for this subject.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individual written examination5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Individual written assignment2,5 hpA/B/C/D/E/FX/F