KURSPLAN
Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet, 7,5 högskolepoäng
Palliative Care and Co-production of Care in Home Care settings, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HPSS20
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-09-19
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-11-03
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 4
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- gerontologi, geriatrik och psykogeriatrik
- omvårdnad vid demenssjukdom och palliativ vård
- lagar och författningar som rör hemsjukvård
- medicinteknik vid vård i hemsjukvården
- kunskapsstöd, nationella riktlinjer och nationella kvalitetsregister
- symtomlindring vid palliativ vård med fokus på smärta, illamående, trötthet, andnöd och ångest
- teamsamverkan

Undervisningsformer

Kursen genomförs som distanskurs via nätet med campusträffar i form av föreläsningar, gruppuppgifter och seminarier samt tillämpningsövningar vid kliniskt träningscentrum (KTC).

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Vidare krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Dessutom krävs avslutad kurs Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av två individuella skriftliga uppgifter som redovisas vid seminarier, klinisk examination samt en projektplan i par.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuella skriftliga uppgifter4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Klinisk examination1 hpU/G
Seminarier1 hpU/G
Parvis projektplan1,5 hpU/G

Kurslitteratur

Björngren- Cuandra, C. (2010). Omvårdnad i mångkulturella rum – frågor om kultur, etik och reflektion. Studentlitteratur.

Blomqvist, K., Edberg, A., Ernsth Bravell, M., & Wijk, H. (Red). (2017). Omvårdnad & Äldre. Studentlitteratur.

Drevenhorn, E. (2017). Hemsjukvård. Studentlitteratur.

Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod- Från idé till färdigt examens-
arbeten
. Studentlitteratur.

Strang, P. (2020). Palliativ vård inom äldreomsorgen. Vårdförlaget AB.

Ternestedt, B.M., Henoch, I., Österlind, J., & Andershed, B. (2017).
De 6 s:n: en modell för personcentrerad palliativ vård. Studentlitteratur.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.