KURSPLAN
Smärta och dess relation till aktivitet och delaktighet, 1,5 högskolepoäng
Pain and its relation to activity and participation, 1.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HRAN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-09-18
Reviderad av: Utbildningschef 2018-12-20
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering/Department of Rehabilitering
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- biopsykosocial modell för smärta
- smärtbeteende och hälsa
- smärtans påverkan på aktivitet och delaktighet

Undervisningsformer

Kursen genomförs som distanskurs via nätet i form av inspelade föreläsningar och självstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser motsvarande 60 hp från kurserna Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp, Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och/eller Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift1,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Linton, S. (2013). Att förstå patienter med smärta. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.