KURSPLAN
Samverkan inom arbetsrehabilitering, 3 högskolepoäng
Cooperation in Work Rehabilitation, 3 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HSAN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-10-23
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- aktörer i den arbetsinriktade rehabiliteringen – uppdrag och organisation
- lagstiftning om samverkan

Undervisningsformer

Kursen ges som distanskurs via nätet i form av inspelade föreläsningar och självstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser i ämnet arbetsterapi om 60 hp samt avslutade kurser i Anatomi och fysiologi för arbetsterapeuter, 7,5 hp, Sjukdomslära för arbetsterapeuter, 10,5 hp och Gerontologi, 4,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Arbetsförmedlingen. Myndighetssamverkan inom arbetsinriktad rehabilitering. Tillgänglig via www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Samverkan/Arbetsinriktad-rehabilitering.html

Arbetsförmedlingen. (2011). Samordna rehabiliteringen: stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Stockholm: Arbetsförmedlingen.
Tillgänglig via www.arbetsformedlingen.se/download/18.64d282e12fd576d91d80001921/samordnarehab.Pdf

Ekholm, J., Vahlne Westerhäll, L., Bergroth, A. & Schüldt Ekholm, K. (Red.). (2015). Rehabiliteringsvetenskap: rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Iseskog, T. (2016). Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Stockholm: Norstedts Juridik.

Nationella rådet för samordning. (2016). Handbok för finansiell samordning. Tillgänglig via www.finsam.se/wps/wcm/connect/Finsam/2390cd75-6e91-4bc7-8ff1-08807edb6f69/finsam_handbok_reviderad_okt_2013.pdf?MOD=AJPERES

Socialförsäkringsbalk (2010:110). Tillgänglig via
http:www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/socialforsakringsbalk-2010110_sfs-2010-110

Sveriges Kommuner och Landsting. (2016).
Metodbok för koordinering. Av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården//. Tillgänglig via webbutik.skl.se/sv/artiklar/metodbok-for-koordinering.html

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.