KURSPLAN
Scientific Methods and Statistics, 7,5 högskolepoäng
Scientific Methods and Statistics, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HSCG10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-05-09
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 1
Diarienummer: Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: MT2
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Ortopedteknik

Lärandemål

Upon completion of the course students should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- research ethics
- qualitative data collection methods
- common methods for analysing qualitative data
- quantitative research design
- data management and descriptive statistics
- hypothesis testing (including tests between two or more groups)
- measurement error
- reliability and validity
- statistical power

Undervisningsformer

The course is conducted in the form of online instructional content, lectures and tutorials.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

General entry requirements.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

The course examination will be based upon a two-part individual examination (one part is conducted using statistical analysis software).

A university lecturer will serve as examiner for this course.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F