KURSPLAN
Socialt arbete på grupp- och samhällsnivå, 7,5 högskolepoäng
Social Work with Groups and in Community, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HSGN13
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-09-20
Reviderad av: Avdelningschef 2020-08-21
Gäller fr.o.m.: 2020-09-28
Version: 9
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- uppsökande arbete, förebyggande arbete, samhällsarbete (community work), antidiskriminerande arbete, företrädarskap och empowerment
- delaktighet och inklusion och dess betydelse för praktiskt socialt arbete
- olika former för arbete och samverkan på grupp- och samhällsnivå där civilsamhället, stat och marknad är aktörer
- socialt entreprenörskap, brukar- och intresseorganisationer
- metodik för att skapa, driva och utveckla projekt och samverkansformer

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och fältstudie.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser i socialt arbete om 60 hp samt genomgången kurs Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig inlämningsuppgift, fältstudie, seminarier och workshop.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Fältstudie och muntlig presentation2 hpU/G
Seminarier1,5 hpU/G
Workshop0 hpU/G

Övrigt

Kursen kan examineras på svenska och/eller engelska.

Kurslitteratur

Aldén, L., & Hammarstedt, M. & Neuman, E (2015). Ethnic Segregation, Tipping Behavior, and Native Residential Mobility. International Migration review. 49(1), 36–69.

Andersson, B. (2013). Finding ways to the hard to reach – considerations on the content and concept of outreach work. European Journal of Social Work, 16(2), 171-186.

Brady, Sh. R. & O’Connor, M.K. (2014). Understanding How Community Organizing Leads to Social Change: The Beginning Development of Formal Practice Theory. Journal of Community Practice, 22(1-2), 210-228.

Bursell, M. (2012). Name change and destigmatization among Middle Eastern immigrants in Sweden. Ethnic and Racial Studies, 35(3), 471-487.

Campbell, C. (2013). Community mobilisation in the 21st century: Updating our theory of social change? Journal of Health Psychology. 19(1), 46-59.

Cujpers, P. (2003). Three decades of Drug prevention research. Drugs: education, prevention and policy. 10(1).

Eriksson, L(2010). Community development and social pedagogy: traditions for understanding mobilization for collective self-development. Community development journal, 46(4), 403-420.

Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). Community development, chap 1, 3 (PDF).

Jönsson, J. H.(2018). Servants of a ‘sinking titanic’ or actors of change? European Journal of Social Work 22(2), 212-224.

Jönsson, J. H. (2015). The contested field of social work in a retreating welfare state: the case of Sweden. Critical and Radical Social Work, 3(3), 357-374.

Larsen, L., & Harlan, S.L., & Bolin, B., & Hackett, E.J., & Hope, D., & Kirby, A., & Nelson, A., & Rex, T.R., & Wolf, S. (2004). Bonding and bridging: Understanding the relationship between social capital and civic action. Journal of Planning Education and Research, 24, 64-77.

Malmberg, B., & Andersson, E., & Östh, J. (2013). Segregation and urban unrest in Sweden. Urban Geography, 34(7), 1031–1046.

Mattsson, T. (2014). Intersectionality as a useful tool: Anti-oppressive social work and critical reflection. Affilia, 29(1), 8-17.

McCave, E,L., & Rishel, C,W. (2011). Prevention as an explicit part of social work profession: A systematic investigation. Advances in Social Work, 12(2), 226-240.

Odenbring, Y. (2019). The Daily Life and Reality Behind Child Poverty in Sweden: Children’s and Adolescents’ Voices. Child indicators research 12(3), 847–859.

Payne, M. (2014). Modern social work theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Chapters 8,11,13,14 (PDF).

Schierup, C-U., & Ålund, A. (2011). The end of Swedish exceptionalism? Citizenship, neoliberalism and the politics of exclusion. Race & Class, 53(1) 45-64.

Schwalbe, M., & Holden, D., & Schrock, D., & Godwin, S., & Thompson, S., & Wolkomir, M. (2000). Generic processes in the reproduction of inequality: An interactionist analysis. Social Forces, 79(2), 419-452.

Sjöberg, S., Többe-Schukalla, M., Singh, S., & Martinss, K. H. (2016). Community work in Germany and Sweden in context of changing welfare models. International Social Work, 0020872816666622

Sturup, J., & Rostami, A., & Mondani, H., & Gerell, M., & Sarnecki, J., & Edling, C. (2018). Increased gun violence among young males in Sweden: a descriptive national survey and international comparison. European journal on criminal policy and research, 2019, Vol.25, 365-378.

Wilinska, M. (2012). Is there a place for an ageing subject? Stories of ageing at the University of the Third Age in Poland. Sociology, 46(2), 290-305.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.