KURSPLAN
Samskapande hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, 7,5 högskolepoäng
Co-Production of Health Promotion and Disease Prevention Work, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HSHS20
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-09-18
Reviderad av: Utbildningschef 2019-09-26
Gäller fr.o.m.: 2020-03-30
Version: 3
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- folkhälsa på lokal, nationell och internationell nivå i relation till hållbar utveckling
- hälsofrämjande arbete med fokus på levnadsvanor, friskfaktorer och skyddsfaktorer av betydelse för hälsa (fysisk, psykisk, social, kulturell, existentiell och sexuell hälsa) och välbefinnande
- motiverande samtal och samtalsmetodik vid hälsosamtal och telefonrådgivning
- riskfaktorer för ohälsa samt att förebygga sjukdom som riktas mot samhälle, grupp och individ, exempelvis former för rehabilitering inom primärvården
- e-hälsa som verktyg
- distriktssköterskans specifika mottagningsverksamhet med fokus på uppföljning och utvärdering
- A-E bedömning och triagering inom primärvården

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av distanskurs via nätet med tillfällen på campus i form av föreläsningar, gruppuppgifter och seminarier samt tillämpningsövningar vid kliniskt träningscentrum (KTC).

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Dessutom krävs avslutade kurser i Omvårdnad på avancerad nivå inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp och Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en skriftlig paruppgift som redovisas vid seminarium, två skriftliga individuella reflektioner som redovisas i samband med seminarier samt en klinisk examination.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig paruppgift4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarium med två individuella reflektionsuppgifter2 hpU/G
Klinisk examination1,5 hpU/G

Kurslitteratur

Bökberg, C. (Red.). (2013). Omvårdnad i primärvården. Lund: Studentlitteratur.

Edberg A-K., Ehrenberg A., Friberg F., Wallin L., Wijk H., & Öhlén J. (Red.). (2014). Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.

Holm Ivarsson B. (2014). Sjukdomsförebyggande metoder - samtal om levnadsvanor. Stockholm: Natur & Kultur.

Rössner,S., Egger, G., & Binns, A. (2014). Levnadsvanor en klinisk handbok. Lund:
Studentlitteratur.

Svanström, L. (2012). En introduktion till Folkhälsovetenskap. Lund: Studentlitteratur.

Willman, A., & Gustafsson, B. (2015). Hälsofrämjande omvårdnad - Bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa. Lund: Studentlitteratur.

Tillkommer lagar och författningar samt vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.