KURSPLAN
Socialt förändringsarbete med individ och nätverk, 15 högskolepoäng
Social Work for Social Change with Individuals and Network, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HSIN18
Fastställd av: Utbildningschef 2019-06-11
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-10-12
Gäller fr.o.m.: 2020-11-02
Version: 6
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Delkurs 1Delkurs 2Delkurs 3

Färdighet och förmåga

Delkurs 2

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Delkurs 2Delkurs 3

Innehåll

Delkurs 1, Perspektiv på socialt förändringsarbete utifrån målgrupp och problematik
- perspektiv på socialt förändringsarbete med enskilda individer och deras nätverk
- barn och unga, familjer, individer med psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar, psykiska funktionshinder, missbruk och beroende och personer som lever i våldets närhet

Delkurs 2, Metoder och åtgärdsbedömningar i individinriktat socialt förändringsarbete
- metoder i socialt arbete i relation till olika målgrupper och problematik
- evidens, evidensbaserad praktik, riktlinjer, vård- och behandlingsplanering och bedömningsinstrument

Delkurs 3, Delaktighet och inflytande i ett brukarperspektiv
- brukarperspektiv, med fokus på delaktighet och inflytande
- terminsreflektion

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt fältstudier, vilka förläggs inom Region Jönköpings län.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Psykologiska perspektiv i socialt arbete, 15 hp, Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete, 15 hp samt genomgångna kurser Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt, 7,5 hp, Socialrätt, 7,5 hp och Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkurs 1.
Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen.

Delkurs 2.
Kursen examineras genom en gruppvis författad rapport samt muntligt seminarium.

Delkurs 3.
Kursen examineras genom muntligt seminarium. Därutöver ingår en skriftlig individuell terminsreflektion som även diskuteras muntligt vid ett seminarium.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen5,5 hpU/G/VG
Inlämningsuppgift inklusive seminarium7,5 hpU/G/VG
Seminarium1,5 hpU/G
Terminsreflektion och seminarium0,5 hpU/G

Övrigt

Obligatorisk närvaro vid fältstudier.

Kurslitteratur

Ahlgren, T. (2014). Institutionalisering på hemmaplan. En idés resa i den sociala barnavården. Växjö, Sverige: Linnaeus University Press.Tillgänglig via www.diva-portal.org

Andersson, G., Höjer, I., Sallnäs, M., & Sjöblom, Y. (Red.). (2019). När samhället träder in: barn, föräldrar och social barnavård. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Bergmark, A., Bergmark Å., & Lundström, T. (2011.) Evidensbaserat socialt arbete. Teori, kritik och praktik. Stockholm, Sverige: Natur & Kultur.

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Sverige: Liber.

Fahlke, C. (Red.). (2012). Handbok i missbrukspsykologi: teori och tillämpning. Stockholm, Sverige: Liber.

Farbring, C.Å., & Rollnick, S. (2015). MI för praktiker. Stockholm, Sverige: Natur & Kultur.

Herlogsson, J. (2014). MiniPsykiatri. Stockholm, Sverige: Natur & Kultur.

Johnsen, A., & Torstensson, V. W. (Red.). (2015). Lärobok i familjeterapi. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Maskrosbarn. (2016). Jag är bara en påse pengar. En rapport från Maskrosbarn om ungdomars upplevelse av insatser från socialtjänsten. Stockholm, Sverige: Maskrosbarn. Tillgänglig via www.vuxen.maskrosbarn.org

Monwell, B & Gerdner, A. (2017). Opiates versus other opioids-are these relevant as diagnostic categorizations? Heroin Addiction and Related Clinical Problems, 19(6), 39-48.

Skau, G. M. (2018). Mellan makt och hjälp. Stockholm, Sverige: Liber.


Topor, A., Borg, M., & Lindelöf, I. (2008). Relationer som hjälper: om återhämtningsprocesser vid svåra psykiska problem. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Vinnerljung, B, Sallnäs, M, & Kyhle Westermark, P. (2001). Sammanbrott vid tonårsplaceringar. Om ungdomar i fosterhem och på institution. Stockholm, Sverige: CUS, Socialstyrelsen. Tillgänglig via www.socialstyrelsen.se

Tillkommer ett skönlitterärt verk, vetenskapliga artiklar och officiella dokument/riktlinjer för bedömning och åtgärd av missbruk och psykisk ohälsa.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.