KURSPLAN
Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin, 7,5 högskolepoäng
Methodology of Nuclear Medicine Examinations, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HSNN19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-05-09
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-31
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 4
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: BL1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap, Radiografi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- arbete i hotlab, iordningställande/hantering samt dokumentation av radiofarmaka (inklusive PET-tracers) framställning och kvalitetskontroll
- fysikaliska principer adekvat för nuklearmedicin
- kvalitetskontroller och analys av felkällor
- radionuklidterapi
- fördjupad undersökningsmetodik och diagnostik inom nuklearmedicin
- användningsområden för PET
- användningsområden för SPECT

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, demonstrationer, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp från år 2 och avslutade kurser om 22,5 hp från termin 5 inom biomedicinska analytikerprogrammet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av inlämningsuppgift, seminarium och individuell skriftlig examination samt verksamhetsförlagd utbildning där handledarens skriftliga bedömning utgör ett underlag för examination. För godkänd verksamhetsförlagd utbildning krävs godkänt på efterföljande skriftligt arbete och seminarium.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig examination4,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Verksamhetsförlagd utbildning inklusive skriftligt arbete och seminarium3 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser

Obligatorisk närvaro vid verksamhetsförlagd utbildning om 32 timmar/vecka samt enligt schema.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier

Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning

Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik - teori och praktik. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Carlsson, S., & Svensson, S-E. (2007). E-boken, Nuklearmedicin. Svensk Förening för Nuklearmedicin. Tillgänglig via www.sfnm.se

Elgazzar, A.H. (2011). A Concise Guide to Nuclear Medicine. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer Berlin Heidelberg. Tillgänglig via jnm.snmjournals.org/content/53/11/1814.1.full

Hietala, S-O., & Åhlström-Riklund, K. (2013). Nuklearmedicin. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB.

Institutet för Biomedicinsk laboratorievetenskap. (1996). Yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker. Tillgänglig via www.ibl-inst.se

Svensk förening för röntgensjuksköterskor. (2008). Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor. Tillgänglig via www.vardforbundet.se

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.