KURSPLAN
Socialt arbete, profession och praktik, 7,5 högskolepoäng
Social Work, Profession and Practice, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HSPS25
Fastställd av: Avdelningschef 2015-03-30
Reviderad av: Avdelningschef 2018-10-26
Gäller fr.o.m.: 2018-10-26
Version: 5
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- socialvetenskaplig forskning och teoribildning
- litteraturöversikt
- sociala interventioner
- etiska aspekter på socialt arbete
- individuell kunskapsutveckling samt personlig och professionell utveckling

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av seminarium och grupphandledningar.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser inom socialt arbete om 127,5 hp, inklusive Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs avslutade kurser i Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt 7,5 hp och Socialrätt 7,5 hp. Därutöver krävs genomgångna kurser i Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 hp eller motsvarande, och Socialt arbete examensarbete 15 hp samt genomgångna kurser i socialt arbete på avancerad nivå om ytterligare 22,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av en parvis skriftlig rapport som presenteras och diskuteras vid ett seminarium. Därutöver görs en skriftlig sammanställning och muntlig redovisning av personlig och professionell utveckling med portfolio som underlag.
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarium.

Kurslitteratur

Denvall, V., & Vinnerljung, B. (Red.) (2006). Nytta och fördärv. Socialt arbete i kritisk belysning. Stockholm: Natur & kultur.

Herz, M., (Red.). (2012). Kritiskt socialt arbete. Stockholm: Liber.

Linde, S., & Svensson, K., (Red.). (2013). Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter. Människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv. Stockholm: Liber.

Morén, S. (2015). Undran inför socialt arbete. Lund: Studentlitteratur

Övrig obligatorisk litteratur:

Fördjupningslitteratur kopplad till examinationsuppgift

Vetenskapliga artiklar


Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.