KURSPLAN
Socialt arbete, profession och praktik, 7,5 högskolepoäng
Social Work, Profession and Practice, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HSPS25
Fastställd av: Utbildningsrådet 2015-03-30
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-10-13
Gäller fr.o.m.: 2021-03-01
Version: 7
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- forskning och teoribildning i socialt arbete
- sociala interventioner
- etik och bemötande
- individuell kunskapsutveckling samt personlig och professionell utveckling

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av seminarium och grupphandledningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser inom socialt arbete om 127,5 hp, inklusive Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs avslutade kurser i Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt 7,5 hp och Socialrätt 7,5 hp. Därutöver krävs genomgångna kurser i Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 hp eller motsvarande, och Socialt arbete examensarbete 15 hp samt genomgångna kurser i socialt arbete på avancerad nivå om ytterligare 22,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av en parvis skriftlig uppgift som presenteras och diskuteras vid seminarium. Momentet personlig och professionell utveckling examineras via en individuell skriftlig rapport inklusive seminarium.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Parvis skriftlig uppgift inklusive seminarium6 hpU/G/VG
Individuell skriftlig rapport inklusive seminarium1,5 hpU/G

Kurslitteratur

Dahlstedt, M. & Lalander, P. (Red.). (2018). Manifest – för ett socialt arbete i tiden. Studentlitteratur.

Herz, M., (Red.). (2012). Kritiskt socialt arbete. Liber.

Linde, S., & Svensson, K., (Red.). (2013). Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter. Människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv. Liber.

Morén, S. (2015). Undran inför socialt arbete. Studentlitteratur.

Shlonsky, A., & Gibbs, L., (2004). Will the Real Evidence-Based Practice Please Stand Up? Teaching the Process of Evidende-Based practice to the Helping Professions. Brief Treatment and Crises Intervention, 4 (2), 137-153. DOI: 10.1093/brief-treatment/mhh011

Socialstyrelsen (2017). Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013 och 2016 – Kommunala enhetschefer om EBP under ett decennium. Tillgänglig via www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-9-9.pdf

Övrig obligatorisk litteratur:
Fördjupningslitteratur kopplad till examinationsuppgift.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.