KURSPLAN
Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 högskolepoäng
Systems Thinking: Organizing, Leadership and Stewardship of Health and Social Care Services, 10 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HSYR25
Fastställd av: Utbildningsrådet 2014-11-10
Reviderad av: Utbildningsrådet 2017-10-03
Gäller fr.o.m.: 2018-01-22
Version: 2
Diarienummer: 2017/4320 (313) Jönköping Academy
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: HS1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- system, organisering, gränser och gränssnittshantering
- hälsoekonomiska aspekter
- organisationskultur, praxis och förändring
- förbättringsledning, förhållningssätt och beteende - i relation till att leda förbättringsarbeten
- verksamhetsstyrning och ledning i en multiprofessionell miljö
- ledarstil, kommunikation och feedback
- motivation, makt och påverkan

Undervisningsformer

Kursen tillämpar blandad lärform (blended learning) där självstudier kombineras med undervisning förlagd på campus och webbaserade moment.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng i en utbildning inom medicin, vård, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs två års arbetslivserfarenhet..

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av två individuella inlämningsuppgifter och fyra individuella reflektionsuppgifter.
Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuella examinationer6 hpU/G/VG
Individuella reflektionsuppgifter4 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid campusförlagda och synkrona kurstillfällen samt aktivt deltagande på två litteraturseminarier/gruppdiskussioner via webbplattformen PingPong.

Kurslitteratur

Ackerman, C. (2008). Chefen och medarbetaren - tankar om personlig utveckling och samspel på arbetsplatsen. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Ahrenfeld, B. (2014). Förändring som tillstånd: Att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer. Lund: Studentlitteratur.

Seddon, J. (2008). Systems Thinking in the Public Sector. Axminster: Triarchy Press.

Senge, P. (2006). The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization. New York: Broadway Business.
Svensk utgåva går bra som alternativ:
Senge, P. (2006). Den femte disciplinen – den lärande organisationens konst. Stockholm: Thomson Fakta.

Tillkommer vetenskapliga artiklar samt webbmaterial.

Referenslitteratur anges i studieguiden.
Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas (Senge undantaget).