KURSPLAN
Understanding Participation for Children with Disabilities and their Families, 1,5 högskolepoäng
Understanding Participation for Children with Disabilities and their Families, 1.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HUCN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-10-23
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 1
Diarienummer: Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Upon completion of the course the student should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

critically review and evaluate investigations and interventions for participation.

Innehåll

- concepts and contexts of participation
- participation measures
- participation outcomes
- participatory interventions

Undervisningsformer

The course is given as distance courses via the network in the form of recorded lectures and tutorials.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

General entry requirements and completed course Occupational Therapy - Profession and Research, 30 credits and 30 credits from the courses Activity and Development throughout Life, 30 credits and Occupational Therapy for Activity Limitations in Disability and Disease, 30 credits (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

The examination will consist of an individual written assignment.

The course is examined by university lecturer.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individual written assignment1,5 hpA/B/C/D/E/FX/F