KURSPLAN
Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 högskolepoäng
Activity and Development throughout Life, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HUGK10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-10-15
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-11-03
Gäller fr.o.m.: 2021-01-25
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering/Department of rehabilitation
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård (75%) och medicinska området (25%)
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Delkurs: Vuxenlivet, 15 hpDelkurs: Barn och ungdomar, 7,5 hpDelkurs: Äldre, 7,5 hp

Färdighet och förmåga

Delkurs: Vuxenlivet, 15 hpDelkurs: Barn och ungdomar, 7,5 hpDelkurs: Äldre, 7,5 hp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Delkurs: Vuxenlivet, 15 hpDelkurs: Barn och ungdomar, 7,5 hpDelkurs: Äldre, 7,5 hp

Innehåll

Vuxenlivet, 15,0 hp

- arbetsterapeutiska teorier och modeller
- kroppens organsystem samt tillhörande terminologi, med tonvikt på rörelseapparat och nervsystem
- det svenska välfärdssystemet
- grundläggande lagstiftning
- genus, etnicitet, klass och kultur
- hälsopsykologi inklusive stress, coping och kris
- kognitiv psykologi inklusive perception, minne och tankeprocesser
- personlighetspsykologi och psykologiska huvudperspektiv
- socialpsykologi inklusive grupprocesser och samverkan

Barn och ungdomar, 7,5 hp

- arbetsterapeutiska teorier och modeller
- barns rättigheter
- grundläggande lagstiftning
- genus, etnicitet, klass och kultur
- hälsopsykologi inklusive stress, coping och kris
- kroppens organsystem samt tillhörande terminologi, med tonvikt på rörelseapparat och nervsystem
- lekens betydelse
- levnadsvillkor för barn och unga
- motivation
- neuropsykologi
- utvecklingspsykologi – människans livslopp med fokus på barns utveckling

Äldre, 7,5 hp

- arbetsterapeutiska teorier och modeller
- biologiskt, psykologiskt och socialt åldrande
- demografi
- faktorer som påverkar åldrandet och utförandet av aktivitet
- introduktion till gerontologi
- livsloppsperspektivet
- det svenska välfärdssystemet
- grundläggande lagstiftning
- utanförskap i relation till aktivitet
- genus, etnicitet, klass och kultur
- normer, grupper, processer

Undervisningsformer

Delkurs: Vuxenlivet, 15 hp
Kursen genomförs i form av studiegrupper, föreläsningar, workshops och seminarier.

Delkurs: Barn och ungdomar, 7,5 hp
Kursen genomförs i form av studiegrupper, föreläsningar, workshops och seminarier.

Delkurs: Äldre, 7,5 hp
Kursen genomförs i form av studiegrupper, föreläsningar, workshops och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgått 30 hp från arbetsterapeutprogrammet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Vuxenlivet, 15 hp
Delkursen examineras i form av individuell muntlig examination i grupp. Dessutom krävs deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Barn och ungdomar, 7,5 hp
Delkursen examineras i form av individuell muntlig examination i grupp. Dessutom krävs deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Äldre, 7,5 hp
Delkursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Dessutom krävs deltagande i seminarier och genomförande av reflektionsuppgifter.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Vuxenlivet - individuell muntlig examination i grupp9 hpA/B/C/D/E/FX/F
Vuxenlivet - reflektionsuppgifter och seminarier6 hpU/G
Barn och ungdomar - individuell muntlig examination i grupp5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Barn och ungdomar - reflektionsuppgifter och seminarier2,5 hpU/G
Äldre - individuell skriftlig inlämningsuppgift5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Äldre - reflektionsuppgifter och seminarier2,5 hpU/G

Kurslitteratur

Delkurs: Vuxenlivet, 15 hp
Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2014). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Studentlitteratur.

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur.

Lennéer Axelson, B. (2010). Förluster. Om sorg och livsomställning. Natur & Kultur.

Madsen, B. (2006). Socialpedagogik Integration och inklusion i det moderna samhället. Studentlitteratur.

Taylor, R. R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation: theory and application. Wolters Kluwer Health.

Townsend, E.A., & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation. CAOT Publications ACE.

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2019). Introduction to the Human Body. Wiley.
eller
VanPutte, C., Regan, J., Russo, A., & Seeley, R. (2019). Seeley's Essentials of anatomy & physiology. McGraw-Hill Education.

samt en av nedanstående anatomiböcker:
Feneis, H. (2006). Anatomisk bildordbok. Liber AB.
eller
Netter, F.H. (2015). Atlas der Anatomie, deutsche übersetzung von Christian M. Hammer. Elsevier GmbH.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.


Delkurs: Barn och ungdomar, 7,5 hp

Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2014). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Studentlitteratur.

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur.

Taylor, R. R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation: theory and application. Wolters Kluwer Health.

Townsend, E.A., & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation. CAOT Publications ACE.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.
Delkurs: Äldre, 7,5 hp
Blomqvist, K., Edberg, A-K., Wijk, H., & Ernst Bravell, M. (Eds.). (2017). Omvårdnad & äldre. Studentlitteratur.

Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2014). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Studentlitteratur.

Ernsth Bravell, M., & Östlund, L. (2020). Äldre och åldrande. Grundbok i Gerontologi. Gleerups.

Taylor, R. R. (2017). Kielhofner’s Model of Human Occupation: theory and application. Wolters Kluwer Health.

Townsend, E.A., & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice through Occupation. CAOT Publications ACE.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.