KURSPLAN
Vardagens aktiviteter ur ett hållbarhetsperspektiv, 3 högskolepoäng
Everyday Life Occupations from a Sustainability Perspective, 3 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HVAN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-10-23
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- hållbar utveckling
- Agenda 2030
- aktivitetsteori
- kritiskt perspektiv på aktiviteter

Undervisningsformer

Kursen ges som distanskurs via nätet i form av inspelade föreläsningar och självstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig inlämningsuppgift3 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Erlandsson, L. K., & Persson, D. (2014). Valmo-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur.

Sveriges Arbetsterapeuter. (2017). Hållbar utveckling – arbetsterapi kan bidra och göra skillnad. Tillgänglig via www.arbetsterapeuterna.se/Om-forbundet/Forbundets-forlag/Hallbar-utveckling-arbetsterapi-kan-bidra/

Wilcock, A & Hocking, C. (2015). An occupational perspective of health. Thorofare, N.J: Slack.

World Federation of Occupational Therapists. (2012). Position statement. Environmental sustainability sustainable practice within occupational therapy. Tillgänglig via www.wfot.org/ResourceCentre.aspx

World Federation of Occupational Therapists. (2018). Sustainability matters: Guiding principles for sustainability in occupational therapy practice, education and scholarship. Tillgänglig via www.wfot.org/ResourceCentre.aspx

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.